La nova LOPD

21/12/2018

La normativa ha obtingut un suport parlamentari del 93% i ha entrat el vigor el 6 de desembre.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets digitals (LOPD-GDD) complementa i especifica algunes qüestions previstes en el Reglament de Protecció de Dades, aplicable des del 25 de maig d’enguany.

La Llei facilita que els ciutadans puguin exercir els seus drets exigint, en particular, que els mitjans per fer-ho siguin fàcilment accessibles. A més, es regula la manera en que s’ha d’informar a les persones sobre el tractament de les seves dades optant, específicament en l’àmbit d’internet, per un sistema d’informació per capes que permeti al ciutadà conèixer de forma clara i senzilla els aspectes més importants del tractament, podent accedir a la resta mitjançant un enllaç directe.

Un altre dels aspectes innovadors inclosos en la nova normativa és que es reconeix el dret d’accés i, en el seu cas, de rectificació o supressió per part dels qui tinguessin un vincle amb persones mortes per raons familiars o de dret i als seus hereus. La mesura limita l’exercici d’aquests drets quan la persona morta ho hagués prohibit.

Pel que fa als menors, la Llei fixa en 14 anys l’edat a partir de la qual es pot donar consentiment de manera autònoma. També es regula expressament el dret a sol·licitar la supressió de les dades facilitades a les xarxes socials o altres serveis de la societat de la informació pel propi menor o per tercers durant la seva minoria d’edat.

El text regula, tanmateix, el dret a l’oblit en xarxes socials i serveis de la societat de la informació equivalents. S’exceptua la supressió quan les dades hagin estat facilitades per tercers en l’exercici d’activitats personals o domèstiques.

La Llei enumera les entitats que hauran de designar un Delegat de Protecció de Dades: els col·legis professionals, centres docents, prestadors de serveis de comunicacions electròniques, prestadors de serveis de la societat de la informació quan elaboren perfils d’usuaris a gran escala, empreses de serveis financers, empreses de serveis d’inversió, empreses distribuïdores i comercialitzadores d’electricitat i gas, entitats responsables de fitxers de morosos, entitats de publicitat i prospecció comercial que elaboren perfils dels afectats, centres sanitaris, entitats que emeten informes comercials de persones físiques, empreses de seguretat privada, empreses dedicades a l’activitat de joc i federacions esportives quan tracten dades de menors d’edat.

D’altra banda, es recullen en aquesta Llei els sistemes de denúncies internes anònimes, a través dels quals es pot posar en coneixement d’una entitat privada la comissió d’actes o conductes que puguin resultar contraris a la normativa. Aquests sistemes són imprescindibles perquè les persones jurídiques puguin acreditar la diligència necessària per quedar exemptes de responsabilitat penal. D’aquesta manera, la Llei dota les empreses d’un mecanisme que els hi permet conciliar el seu propi dret amb el dret a la protecció de dades de les persones.

A més, la Llei actualitza les garanties del dret a la intimitat davant l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons en el lloc de treball. Així mateix, reforça les garanties del dret a la intimitat en relació amb l’ús de dispositius posats a disposició dels treballadors, complementant la regulació del dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral, dels quals haurien de ser informats.

La Llei reforça les obligacions del sistema educatiu per garantir la formació de l’alumnat en l’ús segur i adequat d’internet, incloent-la de forma específica en els currículums acadèmics i exigint que el professorat rebi una formació adequada en aquesta matèria. A tal efecte, el Govern haurà de remetre en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei un projecte de llei dirigit específicament a garantir aquests drets i les administracions educatives tindran el mateix termini per a la inclusió d’aquesta formació als currículums.

Una altra novetat és la relacionada amb la regulació dels sistemes d’informació creditícia (els coneguts com a fitxers de morosos), que redueixen de 6 a 5 anys el període màxim d’inclusió dels deutes i en els quals s’exigeix una quantitat mínima de 50 euros per a la incorporació dels deutes a aquests sistemes. Amb l’anterior llei, no hi havia una quantitat mínima.

Per últim, es modifica la Llei de competència deslleial, regulant com a pràctiques agressives les que intenten suplantar la identitat de l’Agència o les seves funcions i les relacionades amb l’assessorament conegut com “adaptació  cost zero” amb la finalitat de limitar assessoraments d’ínfima qualitat a les empreses.

Pot consultar el text íntegre de la nova LOPD aquí


Sobre RSM

RSM és la 6a organització mundial de firmes d’auditoria, fiscal, legal i consultoria, amb presència en més de 120 països. Compta amb 800 oficines y més de 43.060 professionals. La facturació combinada total és de 5.100 mil milions de dòlars.

RSM és la marca utilitzada per una xarxa de firmes independents. RSM International Limited no ofereix directament serveis professionals Les firmes de RSM comparteixen la visió comuna de proporcionar serveis professionals d’alta qualitat en els seus mercats local i internacional.

Per a més informació contactar amb:

Karina Doval, Communications Manager

Tel. 91 457 02 39 | 628 11 45 50. E. kdoval@rsm.es

Visiti els nostres llocs web: www.rsm.es I www.rsm.global