Mesures adoptades pel RD 15/2020, de 21 d'abril.

24/04/2020

Reial Decret Llei en relació amb els arrendaments de locals comercials, oficina o indústria.


S'ha aprovat el nou Reial Decret Llei (RD) 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i al treball, per la qual cosa, entre d'altres, s'inclou un paquet de mesures destinades a regular les situacions en les uals es troben els arrendaments diferents del d'habitatge.

Amb aquesta recent aprovació, el govern pretén completar el pauet de mesures destinades a la regulació d'arrendaments urbans que va iniciar mitjançant el RD-llei 11/2020 que, entre d'altres aspectes, regulava la situació d'habitatge durante l'Estat d'Alarma provocat pel coronavirus.

Cal destacar que, en cap cas, el Reial Decret estableix la condonació o reducció de la renda, sinó que únicament en regula la moratòria, és a dir, en postposa o endarrereix el pagament.

De la mateixa manera que en la citada regulació per a habitatges, aquest recent RDL també regula la situació arrendadora en base a la distinció entre tipus d'arrendaments. Per una banda, tindrem la situació en la qual l'arrendador sigui una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran tenidor i, per altra banda, la resta dels arrendadors. Recordant que, a aquests efectes, s'entén com a gran tenidor a aquella persona física o jurídica que disposi de més de 10 immobles (excloent garatges i trasters) o d'una superfície construïda de més de 1.500 m2. Hem de significar que la norma no preveu un procediment clar pel qual l'arrendatari pugui instruir-se de la condició de gran tenidor de l'arrendador amb el ual té subscrit el contracte, com tampoc aclareix si els immobles dels quals pot disposar han de ser-ho per títol de propietari o d'altres admesos en dret (usdefruit, per exemple) ni tampoc si han d'estar destinats al regim de lloguer o és suficient amb la tinença, preveient que aquestes inexactituds donaran lloc a innumerables controvèrsies judicials.

Llegir el text complet.

Informació addicional