Mesures tributàries COVID-19

17/03/2020

Ajornament de deutes tributaris estatals per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

Amb la publicació del reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVid-19, s'han publicat modificacions legals en l'àmbit tributari que inclouen un règim d'ajornament de deutes tributaris en l'àmbit dels tributs estatals.

A continuació, es resumeixen les mesures adoptades:

a) Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a les liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi el 13 de març de 2020 fins al 30 de maig del 2020.

b) Per poder-ho aplicar, cal que es compleixin els requisits als quls es refereix l'article 82.2.a) de la Llei General Tributària. Aquest article estableix que es podran ajornar amb dispensa total o parcial de garanties els deutes tributaris que siguin d'import inferior a la que es fixi en la normativa tributària. Aquest import està actualment fixat en 30.000 euros, a l'Ordre HAP/2178/2015, de 9 d'octubre.

c) Es permetrà l'ajornament de deutes que estan habitualment exclosos d'aquesta possibilitat, segons l'article 65 de la Llei General Tributària. En concret, els deutes derivats de retencions i ingressos a compte, tributs repercutits i pagaments fraccionats de l'Impost sobre societats.

d) Només es podran acollir a aquesta mesura les persones o entitats amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.

e) L'ajornament es concedirà per un període de sis mesos.

f) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

En futures comunicacions us seguirem ampliant els efectes d'aquestes i futures modificacions normatives.

Si necessiteu més informació o ajut, podeu contactar amb info@aef.cat o a www.rsm.es, assessor legal de l'Associació Catalana de Franquiciadors.