Novetats laborals del RDL 10/2020

02/04/2020

Detall del Reial Decret Llei 10/2020 que regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte aliè.


El Reial Decret Llei 10/2020 regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte aliè, de caràcter obligatori i limitat als dies 30 de març a 9 d'abril de 2020 (ambdós inclosos), sempre i quan prestin els seus serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials incloses en el seu annex i l'activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma.

En els casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís.

Queden exceptuats:

 • Els treballadors que prestin serveis en sectors qualificats com essencials a l'annex.
 • Els treballadors que prestin serveis a les divisions o línies de producció, l'activitat de les quals correspongui a sectors ualificats com essencials a l'annex.
 • Els treballadors contractats per empreses que hagin sol·licitat, estiguin aplicant o els sigui autoritzat un ERTO de suspensió.
 • Els treballadors que es trobin de baixa per incapacitat temporal o si el seu contracte està suspès per una altra causa legal.
 • Els treballadors que puguin desenvolupar la seva activitat professional mitjançant el teletreball.

Salari:

Durant el permís, els treballadors seguiran prebent les seves retribucions íntegres, tant el salari base com els complements que els hi haurien correspost d'haver continuat amb la seva activitat laboral.

Recuperació de les hores:

 • La recuperació del temps de treball es podrà fer efectiva des del dia següent de la finalització de l'estat d'alarma fins el 31 de desembre de 2020.
 • Negociació en període de consultes obert entre empresa i representació dels treballadors, en no més de set dies
 • En defecte de representants, els sindicats més representatius del sector al qual pertanyi l'empresa que estigun legitimats per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu aplicable. Comissió formada per una persona de cada sindicat i els acords seran per majoria.
 • En defecte dels anteriors, la comissió estarà integrada per tres treballadors de l'empresa (escollits de conformitat a l'article 41.4 RD 2/2015, de 23 d'octubre).
 • En tots els supòsits anteriors, la comissió ha de ser constituïda en le termini de cinc dies.
 • En el cas de no arribar a un acord, en le termini de set dies, l'empresa comunicarà la seva decisió sobre la recuperació d'hores, als treballadors i a la comissió.
 • Es respectaran els permisos mínims de descans diari i setmanal.
 • No es superarà la jornada màxima anual prevista pels convenis col·lectius.
 • S'estableix un preavís.

Activitat mínima

Les empreses que hagin d'aplicar aquest permís retribuït podran establir un número mínim de plantilla o establir els torns de treball imprescindibles per mantenir l'activitat que sigui indispensable.

Continuïtat dels serveis de transport

Permís retribuït recuperable per a aquells treballadors que prestin serveis no inclosos al RD 10/2020.

Serveios essencials a l'administració de Justícia

Conforme a allò establert al RD 463/2020, de 14 de març.

Personal d'empreses adjudicatàries de contractes de sector públic

No aplicarà el citat permís als treballadors d'empreses adjudicatàries de contractes d'obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i la seguretat dels edificis i l'adequada prestació dels serveis públics (inclosa la no presencial).

Veure l'Annex del Reial Decret Llei 10/2020 en el document adjunt.