Novetats laborals del RDL 9/2020

01/04/2020

El Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març, estableix les mesures complementàries en l'àmbit laboral per paliar els efectes derivats del COVID-19.

 

La citada norma assegura el manteniment dels serveis considerats essencials d'atenció sanitària a persones grans o depenents. Es veuen afectats, per tant, els centres i establiments sanitaris i els centres socials de persones grans, persones depenents o persones amb icapacitat, ja siguin de titularitat pública o privada.

També estableix medures extraordinàries per a la protecció del treball. No es considerarà justificat l'acomiadament per causes relacionades amb l'episodi de Covid-19.

A més, s'agilitza l'accés a la prestació per desocupació i es reforça el control dels Expedients de Regulació de Treball.

Procediment de reconeixement de la prestació per desocupació a aquells treballadors afectats per un ERTO

S'especifica com s'ha de fer la sol·licitud de prestació per part de l'empresari en representació dels treballadors mitjançant una sol·licitud col·lectiva davant de l'entitat gestora de les prestacions per desocupació a través del formulari oficial facilitat per l'entitat gestora i incloent la següent informació:

  • Dades de l'empresa: raó social, domicili, NIF i codi de compte de cotització a la Seguretat Social en el qual hi figurin adscrits els treballadors afectats per l'ERTO.
  • Dades del representant: nom i cognoms, NIF, telèfon i adreça de correu electrònic.
  • Número d'expedient assignat per l'Autoritat Laboral.
  • Especificació i data d'inici en la ual el treballador queda afectat per aquestes.
  • En els supòsits de reducció de jornada, percentatge de disminució temporal de la jornada.
  • Declaració responsable d'haver obtingut autorització dels treballadors per realitzar la sol·licitud en nom seu.

Aquesta comunicació es durà a terme en el termini de 5 dies, des de la sol·licitud de l'ERTO per causa de força major o des que l'empresa notifiqui a l'Autoritat Laboral la seva decisió d'implementació de l'ERTO per causes objectives.

Per a les sol·licituds d'ERTO anteriors a l'entrada en vigor del RDL 9/2020 el termini dels cinc dies computarà des de d'aquella data.

Mecanismes de control

S'implementaran els mecanismes de control perquè les empreses, les sol·licituds de les quals continguin dades falses o incorrectes, sigun sancionades d'acord a l'ordenament vigent.  En aquests casos, l'empresari haurà de tornar a l'entitat gestora les quantitats rebudes en concepte de desocupació per als treballadors.

Societats cooperatives

S'estableixen mesures relacionades amb les societats cooperatives. Es facilita que les entitats cooperatives s'acullin als mecanismes de flexibilitat en el treball per fer front als efectes derivats de l'emergència sanitària.

Quan per falta de mitjans l'Assemblea General de les societats cooperatives no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals, el Consell Rector assumirà la competència per aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball dels seus socis i emetrà la corresponent certificació per al seu tràmit.

Suspensió de contractes temporales

La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu o interinitat, com a conseüència d'un ERTO per causa de força major o causes objectives, suposarà la interrupció de la seva durada, així com dels períodes de referència euivalents al període de suspensió, en cada modalitat contractual i respecte dels treballadors afectats per aquesta.

Determinació de la data de la prestació per desocupació:

  • ERTO per causa de força major: data del fet causant.
  • ERTO per causes objectivers: la data coincident o posterior a la data en què l'empresa comuniqui a l'Autoritat Laboral la decisió adoptada. La causa i data d'efectes de la situació legal de desocupació s'hauran d'incloure en el Certificat d'Empresa.