Subvencions digitalització Barcelona

14/07/2020

L'Ajuntament de Barcelona treu el dia 22 de juliol una línia de subvencions a fons perdut per als comerciants i restauradors que realitzin inversions i actuacions per a la transformació digital del seu negoci.


La situació actual provocada per la Covid-19 posa en evidència que gran part del consum de productes i serveis en el present més immediat vindrà de l’online. La gent s'ha familiaritzat amb l'ús de les eines digitals i actualment s'ha convertit en una forma de consum de massa.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona treu el dia 22 de juliol una línia de subvencions a fons perdut per als comerciants i restauradors que realitzin inversions i actuacions per a la transformació digital del seu negoci.

Beneficiaris

Les persones/empreses sol·licitants d´aquesta subvenció seran exclusivament els següents establiments comercials:

 1. Establiments comercials individuals de venda al detall.
 2. Parades de mercats municipals. La resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall quedaran exclosos.
 3. Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:
 • Tallers i serveis de reparacions mecànics
 • Serveis fotogràfics i audiovisuals
 • Copisteries i arts gràfiques
 • Serveis de reparacions
 • Agències de viatges detallistes
 • Tintoreries i bugaderies
 • Perruqueries, salons d’estètica i bellesa
 • Servei de menjar preparat i càtering
 • Bars i restaurants
 • Clíniques veterinàries amb botiga física

Aquests establiments comercials i de restauració hauran de disposar de local comercial situat en planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de Barcelona i tenir seu fiscal a la província de Barcelona.

Accions i import

Les despeses subvencionables es classificaran d’acord amb les següents modalitats:

 • Modalitat 1: Obtenir una presència bàsica o àmplia a Internet. Inclourà la subvenció, per exemple, de la creació de pàgines web.
 • Modalitat 2: Obtenir una presència activa a Internet. Inclourà, per exemple, el màrqueting en línia.
 • Modalitat 3: Transformació de l'establiment en Comerç i restauració Digital. Inclourà el desenvolupament, per exemple, de botigues en línia.
 • Modalitat 4: Digitalització dels processos de l’establiment. Inclourà, per exemple, la implementació de sistemes de cartelleria digital i sistemes de gestió informatitzada.

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost de projecte, amb un import màxim de 7.500,00.-€ per sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per tal d'anar preparant tota la documentació necessaria caldria que hem fessiu arribar (al més aviat posible) la següent documentació:

 1. Instància de sol·licitud de subvenció: aquest document el podré donar el dia 22 de juliol.
 2. Pressupost d’un tercer que inclogui el NIF, les dades socials (adreça, telèfon i correu electrònic), descripció del servei i detall dels imports. En el cas que a la data de presentació de sol·licituds, el sol·licitant ja hagi realitzat la despesa podrà adjuntar la factura.
 3. Model 036 o 037 de Hisenda.
 4. Sol·licitud de dades bancàries (afegim) que inclou les dades bancàries de la persona beneficiària on, si escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció. Aquest document haurà d’estar degudament signat pel sol·licitant i segellat i signat per l’entitat bancària.
 5. En el cas que el sol·licitant sigui persona física, fotocòpia del DN. En el cas que el sol·licitant sigui persona jurídica, fotocòpia de la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal.

Nota: Només s’acceptarà una sol·licitud per solicitant.
Es presentarà telemàticament, per tant comprobeu que el certificat digital està bé.
Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida.
El sol·licitant haurà d'estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.
Utilització preferentment de la llengua catalana.

Observacions: també hi haurà accions de Formació On line i Plans de Digitalització personalitzats per assessorar, orientar i acompanyar de forma efectiva el desenvolupament dels projectes de transformació digital.

 

CISLE, S.L. (www.cisle.es)
Barcelona: Portal de l'Àngel, 36 Edif. Networkia (08002) Barcelona.
info@cisle.es Tel. 630751259