Línia d’ajuts directes per microempreses, petites empreses i cooperatives en ERTO

S’hi podran acollir les petites empreses, microempreses i les cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021.

Requisits de l’ajut a micro i petites empreses i cooperatives

S’hi podran acollir les petites empreses, microempreses i les cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021.

Petites empreses: menys de 50 treballadors i facturació anual de fins a 10 milions d’euros.
Microempreses: menys de 10 treballadors i facturació anual de fins a 2 milions d’euros.
Cooperatives: menys de 50 treballadors o socis cooperatius i facturació de fins a 10 milions d’euros.

No s’hi podran acollir autònoms a títol individual, ni fundacions o empreses participades en més d’un 50% per capital públic.

Per demanar els ajuts, l’empresa haurà de tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021 i comprometre’s a mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021 respecte el 31 de desembre de 2020. En cas d’incompliment d’aquest manteniment dels llocs de treball, es revocarà la subvenció i s’haurà de reintegrar la totalitat de l’import rebut, juntament amb els interessos de demora corresponents.

Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

Les subvencions s’atorgaran per concurrència competitiva, i el criteri de valoració serà la disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte l’any anterior. Es donarà prioritat a les empreses que hagin patit majors pèrdues percentuals.

En el cas que l’empresa o cooperativa s’hagi creat després de l’1 de gener de 2019 es calcularà la caiguda de la facturació de la manera següent:

a) Si l’empresa s’ha creat abans del 30 de setembre de 2019, es compararà la facturació de l’últim trimestre de 2019 amb la de l’últim trimestre de 2020.
b) Si l’empresa s’ha creat a partir de l’1 d’octubre de 2019, es compararà la mitjana de
facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb la facturació de gener de 2021.

Quantitat de l’ajut:

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Termini de sol.licitud:

Els ajuts es podran demanar a partir de dilluns vinent, 15 de febrer, a les 12.00 hores, i fins al dia 22, a les 12.00 hores.

Nota: Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

 

CISLE, S.L (www.cisle.es)

info@cisle.es

Tel. 630751259

Barcelona: Portal de l’Àngel, 36. Edifici Networkia, Barcelona (08002)

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Notícies Anteriors