Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a projectes de transformació digital del comerç de Barcelona, iniciats i finalitzats durant l’any 2023.

Termini de sol·licituds: 7 de març a 3 d’abril de 2023.

Els objectius són els següents:

 • Continuar millorant el nivell de maduresa digital dels comerços i la restauració de barri per donar resposta a les necessitats i hàbits cada vegada més digitals i plenament assolits de les persones consumidores de la ciutat de Barcelona.
 • Accelerar la transformació digital del comerç i la restauració de barri, per a seguir creant avantatges competitius per als establiments amb una presència cada vegada més activa a Internet i les Xarxes Socials.
 • Facilitar que els establiments segueixin desenvolupant els seus canals de venda en línia i despleguin una estratègia de negoci omnicanal.

Les accions que es portin a terme, estaran emmarcades dins d’una única modalitat, que preveurà la realització d’alguna o algunes de les següents accions de digitalització (podeu consultar-ne el contingut a la convocatòria que trobareu a l’apartat Dates d’aquest tràmit):

 • Estratègia de negoci
 • Comunicació digital
 • Màrqueting digital
 • Canals de venda en línia i omnicanalitat

Poden ser beneficiàries de les subvencions exclusivament les persones (físiques o jurídiques) que siguin titulars d’establiments de comerç, serveis i restauració,  amb local comercial situat en planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de Barcelona i seu fiscal a la província de Barcelona, següents:

 • Establiments comercials individuals de venda al detall (queden exclosos els establiments corresponents als clubs cànnabics, així com botigues de venda de productes relacionats amb aquesta substància, i els establiments amb llicència municipal corresponent a sex-shops).
 • Parades de mercats municipals (queden exclosos la resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall, com són els centres comercials, les galeries comercials, o els recintes comercials).
 • Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:
  • Tallers i serveis de reparacions mecànics
  • Serveis fotogràfics i audiovisuals
  • Copisteries arts gràfiques
  • Serveis de reparacions
  • Agències de viatges detallistes
  • Tintoreries i bugaderies
  • Perruqueries, salons d’estètica i bellesa
  • Servei de menjar preparat i càtering
  • Bars i restaurants
  • Clíniques veterinàries amb botiga física

Atenció

Es consideren despeses subvencionables:

 • Aquelles despeses que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que es realitzin dins del termini d’execució comprés entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre 2023 (ambdós inclosos).
 • Únicament les despeses per serveis prestats per empreses externes que es portin a terme.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

 • L’adquisició de béns d’inversió –hardware-, inclús béns mobles, i tanmateix les despeses corresponents al lloguer, renting o leasing d’aquests.
 • Els impostos indirectes, ni els impostos sobre la renda.
 • El cost salarial i el cost per seguretat social del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica.

Cal tenir en compte que:

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, per ordre d’entrada i fins exhaurir el crèdit pressupostari, i dins dels límits establerts en els pressupostos municipals.
 • Aquestes subvencions seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals i/o internacionals amb les corresponents limitacions normatives i d’acord amb el que es pugui determinar a la convocatòria de subvenció.
 • Seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • L’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l’activitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.
 • Seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

Enllaç per tramitar la subvenció:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20180001285

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Notícies Anteriors