Tot sobre els plans d’igualtat

Març 2022, data límit per l’aprovació dels Plans d’Igualtat

 

 

Normativa aplicable als plans d’igualtat

– Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.- Real Decreto 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat.
– Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
– Reial Decret-llei 6/2019, de 1 de març, de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes al treball i l’ocupació
– Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de Treball.
– Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

 

Empreses obligades a elaborar plans d’igualtat

1. Les empreses que tinguin una plantilla mínima, d’acord amb els terminis d’aplicació gradual següents:
o Des del 7 de març del 2020, ja han de tenir aprovat els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 151 i 250 persones treballadores.
o Des del 7 de març del 2021, ja han de tenir aprovat els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 101 i 150 persones treballadores.
o A partir del 7 de març del 2022, han de tenir aprovat els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.

2. Quan s’estableixi aquesta obligació pel conveni col·lectiu aplicable.

3. Quan l’autoritat laboral hagi acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i l’aplicació del pla esmentat.

 

Còmput de la plantilla a l’efecte de l’obligatorietat d’elaborar un pla d’igualtat:

Els dies 30 de juny i 31 de desembre de cada any les empreses hauran d’efectuar el còmput de persones treballadores a la seva plantilla, tenint en compte que la unitat de referència és l’empresa i no el centre de treball.

El còmput es realitzarà sobre la totalitat de les persones treballadores de l’empresa, sigui quina sigui la forma de contractació laboral, incloses les persones amb contractes fixos discontinus, amb contractes de durada determinada i persones amb contractes de posada a disposició. En tot cas, cada persona amb contracte a temps parcial es computarà amb independència del nombre d’hores de treball, com una persona més.

A aquest nombre de persones s’han de sumar els contractes de durada determinada, sigui quina sigui la seva modalitat que, havent estat vigents a l’empresa durant els 6 mesos anteriors, s’hagin extingit en el moment d’efectuar el còmput. En aquest cas, cada 100 dies treballats o fracció es computa com una persona treballadora més.

 

Comissió negociadora del pla d’igualtat

Estarà subjecta a les regles següents (article 5.3, paràgraf 1r, del Reial decret 901/2020):

• Es compondrà d’un màxim de sis membres.

• Estarà integrada pels sindicats més representatius del sector a què pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació.

• La representació sindical es conformarà en proporció a la representativitat dels sindicats legitimats al sector i garantint la participació de tots els sindicats legitimats.

• Això no obstant, aquesta comissió sindical estarà vàlidament integrada per aquella organització o organitzacions que responguin a la convocatòria de l’empresa en el termini de deu dies.
Per tant, la distribució de representants a la comissió sindical d’un màxim de 6 membres s’efectuarà en proporció a la representativitat que tinguin els sindicats legitimats al sector, sempre que es garanteixi la participació de tots ells.

 

Com podem ajudar a les empreses amb els Plans d’Igualtat?

Podem ajudar-vos a l’elaboració i aprovació del Pla d’Igualtat complet, així com oferir-vos formació i informació de plans d’igualtat i protocol contra l’assetjament perquè l’elaboreu vosaltres. Per a aquesta segona opció, tenim tres possibles cursos en funció de tres objectius diferenciats:

– Promoció de la Igualtat (6 hores), que té com a objectiu aconseguir superar les barreres relatives al gènere i aconseguir la igualtat entre home i dones en tots els àmbits.

– Conceptes bàsics sobre Igualtat i Prevenció de l’Assetjament (10 hores), l’objectiu dels quals és formar en l’àmbit de la Igualtat i el protocol de prevenció davant de l’assetjament laboral, per tal de complir les accions formatives i informatives que les empreses han d’oferir a els seus treballadors tal com indica l’article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i home.

– Desenvolupament del Protocol de prevenció de l’assetjament a l’àmbit laboral (60 hores). L’assetjament sexual i/o per raó de sexe a l’entorn laboral, constitueixen expressions de violència que atempten contra diversos drets fonamentals i tenen un efecte devastador sobre la integritat física, psíquica i moral de les persones, en el rendiment no només de les víctimes , sinó de l’Empresa. L’itinerari formatiu té com a objectiu informar respecte a l’obligació de l’Empresa per prevenir aquest tipus de situacions, quins mitjans ha d’implementar, quina formació i/o informació han de proporcionar als seus treballadors i, per descomptat, formar en el desenvolupament del protocol i registres que han de fer i posar obligatòriament en funcionament per al compliment de la llei vigent.

GEFA Alacant T. 645 001 367 – GEFA Barcelona T. 93 706 10 80 – GEFA Castelló T. 964 238 327 – GEFA Girona T. 972 900 174 –
GEFA Lleida T. 973 282 662 – GEFA Madrid T. 658 983 667 – HISER Manlleu T. 93 850 78 58 – GEFA Osca T. 648 10 28 28 – GEFA
Saragossa 615 871 008 – GEFA Tarragona T. 977 36 89 50 – HISER Terrassa T. 93 783 69 14 – GEFA Tortosa T. 977 44 57 68 –
GEFA València T. 96 368 34 52 – GEFA Vinaròs T. 964 826 186

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Notícies Anteriors