DIRECTIVA EUROPEA SOBRE INFORMES DE SOSTENIBILITAT EMPRESARIAL (CSRD)

La Directiva sobre informes de sostenibilitat corporativa (CSRD) és una directiva de la Unió Europea que va entrar en vigor el 5 de gener de 2023. Aquesta nova directiva modernitza i reforça les normes relatives a la informació social i mediambiental que han de comunicar les empreses.

 

A QUI AFECTA LA DIRECTIVA SOBRE RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES?

Un conjunt més ampli de grans empreses, així com les PIME que cotitzen en borsa, estaran ara obligades a informar sobre sostenibilitat. Les noves normes garantiran que els inversors i altres parts interessades tinguin accés a la informació que necessiten per avaluar l’ impacte de les empreses en les persones i el medi ambient i perquè els inversors avaluïn els riscos financers i les oportunitats derivades del canvi climàtic i altres qüestions de sostenibilitat.

 

QUINES SÓN LES NORMES D’INFORMACIÓ?

Les empreses subjectes al CSRD hauran d’informar segons les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS). Les normes han estat elaborades per l’ EFRAG, anteriorment conegut com a Grup Consultiu Europeu en matèria d’ Informació Financera, un organisme independent que reuneix diverses parts interessades. Les normes s’ adaptaran a les polítiques de la UE, alhora que es basaran en les iniciatives internacionals de normalització i hi contribuiran.

 

El 6 de juny de 2023, la Comissió va obrir un període de quatre setmanes per recaptar opinions sobre un primer conjunt de normes d’informació sobre sostenibilitat per a les empreses. Aquests projectes de normes tenen en compte l’assessorament tècnic de l’EFRAG el novembre de 2022. Després del període de comentaris, la Comissió ha considerat els comentaris rebuts i ha adoptat les ESRS com a Reglament Delegat.

 

COM S’ESTÀ APLICANT?

El CSRD faculta la Comissió per a adoptar actes delegats i d’ execució per a especificar com les autoritats competents i els participants del mercat han de complir amb les obligacions establertes en la directiva. El 31 de juliol de 2023, es va adoptar un Reglament Delegat de la Comissió que complementa la Directiva 2013/34/UE pel que fa a les normes d’informació sobre sostenibilitat, però no estarà en vigor fins que es publiqui al Diari Oficial.

 

En resum, l’ aplicació de la CSRD implica diversos passos, inclòs el desenvolupament de les Normes Europees d’ Informació sobre Sostenibilitat per part de l’ EFRAG, la retroalimentació pública sobre els projectes de normes, l’ adopció de les ESRS com a reglament delegat per part de la Comissió i l’ adopció d’ actes delegats i d’ execució per part de les autoritats competents. Les primeres empreses hauran d’aplicar les noves normes als informes publicats el 2025.

 

CONCLUSIÓ

L’ aplicació del CSRD és un pas important cap a una major transparència i responsabilitat en els informes de sostenibilitat de les empreses. En exigir a les empreses que informin sobre el seu impacte social i mediambiental, els inversors i altres parts interessades podran prendre decisions més informades sobre les seves inversions.

 

Per a més informació, contacteu amb SDS BY SIDASA, consultoria mediambiental:

info@sdsbysidasa.com  / Tel. 934 479 808

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Notícies Anteriors